Font Size

Profile

Cpanel

Olimpiada Wiedzy o Bankach

Olimpiada Wiedzy o Bankach w roku szkolnym 2014/2015

Celem III edycji Olimpiady zatytułowanej: Kredyty, papiery dłużne i akcje jako formypozyskania kapitału jest poszerzenie wiedzy uczestników o następujące obszary, nawiązujące do podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”:

  • Formy kapitału na działalność firmy (środki własne, emisja akcji, emisja obligacji, kredyty bankowe),
  • Uwarunkowania decyzji o formie pozyskiwanego kapitału (perspektywa firmy),
  • Determinanty decyzji kapitałodawców o formie zaangażowania środków w firmę (w tym: zasady oceny zdolności kredytowej,
  • Czynniki wpływające na wymaganą cenę finansowania, zasady doboru walorów do portfela przez fundusze inwestycyjne,
  • Fundusze emerytalne, innych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów indywidualnych),
  • Uwarunkowania prawne działalności kredytowej oraz funkcjonowania rynku kapitałowego.

Temat przewodni Olimpiady na rok 2014/2015 dotyczyć ma również kredytów dla klientów indywidualnych. Intencją organizatorów jest w tym przypadku szerzenie wiedzy w zakresie „rozsądnego” zadłużania się, oceny własnej zdolności kredytowej, ewentualnych zagrożeń, które mogą napotkać kredytobiorcy, podpisując nie do końca zrozumiałe dla nich umowy kredytowe, a także kalkulacji kosztu kredytu. Ważnym zadaniem, którego realizację stawiają sobie za cel organizatorzy Olimpiady, jest rozpowszechnienie wiedzy na temat ryzyka związanego z korzystaniem z pożyczek oferowanych przez instytucje parabankowe („shadow banking”). Jednocześnie informujemy, że strona internetowa Olimpiady zacznie funkcjonować od 1 października 2014r. W razie pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana Literatura:

1. M. S. Wiatr, Bankowość korporacyjna. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2012
2. M. Zaleska (red.), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013
3. . M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość. Tom 1, Difin, Warszawa, 2007
4. M. S. Wiatr, A. Krysiak, A. Staniszewska, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe z późn. zmianami
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zmianami
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach z późn. zmianami
8. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach z późn. zmianami

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzupełnienia zalecanej literatury, jeśli na rynku wydawniczym pojawi się publikacja spełniająca wymogi Komitetu Głównego Olimpiady.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i składa się z trzech etapów:

1) I etap - eliminacje szkolne
Eliminacje szkolne odbywają się jednocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego kraju. I etap odbędzie się 05 listopada 2014 r., o godz.12.00, w macierzystych szkołach uczestników
Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy o bankowości. Zakres tematyczny testu I etapu odpowiada podstawie programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” oraz tematyce związanej z hasłem przewodnim Olimpiady wybranym na dany rok.
Czas trwania testu wynosi 20 minut. Test składa się z 20 pytań PRAWDA/FAŁSZ. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje po 1 punkcie.

2) II etap - eliminacje okręgowe

Eliminacje okręgowe odbędą się 05 stycznia 2015 r., o godz. 12.00, auczestnicy przystępują odpowiednio wg podziału terytorialnego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie.
Czas trwania testu wynosi 45 minut. Test składa się z 30 pytań PRAWDA/FAŁSZ oraz 10 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź testową uczestnik otrzymuje 1 punkt.

3) III etap - eliminacje centralne

Eliminacje III etapu odbędą się w dniach 14-15 marca 2014 r.
Czas trwania testu wynosi 45 minut. Test składa się z 30 pytań PRAWDA/FAŁSZ oraz 10 pytań wielokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź testową uczeń otrzymuje 1 punkt.

Regulamin