Font Size

Profile

Cpanel

Cele i działania projektowe

ngo.elk.pl.49797ca4e6ed0W ramach projektu "Zawody turystyczne szansą na przyszłość" podjęto następujące działania:

 • mobilności
 • w ramach konkursu uczniowskiego na temat atrakcji turystycznych regionu sfotografowano zielonogórskie zabytki i atrakcyjne pod względem turystycznym miejsca w województwie lubuskim
 • badanie mocnych i słabych stron kształcenia na kierunkach turystycznych
 • dokumentacja fotograficzna atrakcji turystycznych regionu oraz opracowanie materiałów do folderu promującego regiony turystyczne oraz turystyczne kierunki kształcenia w szkołach partnerskich
 • przeprowadzenie badań na podstawie ankiet w biurach podróży na temat zapotrzebowania na fachowców branży turystycznej
 • usystematyzowanie zebranych i opracowanych podczas prac projektowych informacji.

W wyniku podjętych działań osiągnięto następujące rezultaty:

 • poznanie regionu partnera projektu
 • wystawa fotograficzna podczas której zaprezentowano atrakcje turystyczne regionu
 • analiza SWOT na temat kształcenia na kierunkach turystycznych
 • wydanie broszury promującej region partnerski i kształcenie w zawodach turystycznych
 • materiał informacyjny dotyczący zapotrzebowania na fachowców branży turystycznej
 • organizacja konferencji podsumowującej projekt

Zarówno dzięki oficjalnym, jak i prywatnym spotkaniom, Polscy uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności językowe. Poszerzyli także wiedzę na temat, typowego dla Austrii, dualnego systemu kształcenia, w którym praktyka dominuje nad teorią. Pracownicy organizacji realizujących projekt mieli niepowtarzalną możliwość nawiązać nowe znajomości. Między wieloma osobami odbywała się˛ wymiana prywatnej korespondencji. Nauczyciele wymieniali się poglądami, doświadczeniami oraz w razie potrzeby, służyli ”pomocną dłonią” w sprawach zawodowych. Z pewnością niektóre kontakty przerodzą˛ się z czasem, w prawdziwą, międzynarodową przyjaźń.
Uczestnicy projektu mieli też doskonałą okazję, by zapoznać się z turystycznymi walorami partnerskich regionów, poznając między innymi specyfikę ich naturalnego ´srodowiska. Zebrane podczas wyjazdów materiały w języku niemieckim zostały wykorzystane podczas lekcji języka niemieckiego zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych. Zgromadzone podczas wyjazdu broszurki, ulotki i inne materiały reklamowe z odwiedzanych miejsc czy też zwiedzanych hoteli, stały się bardzo ciekawymi materiałami dydaktycznymi, podnoszącymi atrakcyjność prowadzonych lekcji.
Uczestnicy projektu, z dużym powodzeniem, kształtowali też swoje kompetencje interpersonalne.

W wyniku podjętych w ramach projektu działań Zespół Szkól Ekonomicznych zmodyfikował program nauczania na kierunku hotelarskim, wprowadzając dwie specjalizacje: manager wellnes i spa oraz manager małej gastronomii.
Współpraca między lokalnymi partnerami zacisnęła się jeszcze bardziej. Widoczne jest to szczególnie pomiędzy Miastem Zielona Góra oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych oraz między Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych i Przedsiębiorczości oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych, którzy realizują coraz więcej wspólnych przedsięwzięć´.
Szczególnie Miasto Zielona Góra, dzięki uczestnictwu w projekcie, poszerzyło wiedzę na temat strategii marketingu. Wnioski po weryfikacji nowych strategii z tymi, które są stosowane, były pozytywne.
Wszystkie instytucje partnerskie - zarówno austriackie jak i polskie - zostały wypromowane w swoich regionach, dzięki działaniom podjętym podczas realizacji projektu.

Społeczność lokalna miała możliwość uczestniczyć w konferencji podsumowującej projekt. Dzięki temu goście mogli poznać region turystyczny - Ziemię Lubuską i Burgenland.
Realizacja projektu Comenius Regio jest bardzo skuteczną promocją regionów partnerskich za granicami krajów Przy realizacji projektu nawiązano nowe znajomości, które w przyszłości zaowocują nowymi projektami i przedsięwzięciami. Dzięki udziałowi w konferencji podsumowującej projekt został nawiązany kontakt między austriackimi przedstawicielami towarzystwa winiarzy a lokalnymi politykami z Zielonej Góry. Rozmawiali oni na temat wspólnych projektów, które mogą przynieść korzyści obojgu krajom, miastom oraz instytucjom
W wyniku realizacji projektu uczestnicy zyskali partnerów do dalszej współpracy międzynarodowej. Miała miejsce promocja szkół w środowiskach lokalnych. Wypromowano także stowarzyszenia i organizacje turystyczne uczestniczące w projekcie.
Nawiązano kontakty, które umożliwią w przyszłości stworzenie miejsc praktyk dla uczniów szkół zawodowych poza granicami państwa. Ponadto zmodyfikowano program kształcenia na kierunkach turystycznych na bazie programu kształcenia szkoły partnerskiej.

logo comenius regio-1